ANVÄNDARVILLKOR FÖR DELTAGARE PÅ SVENSKBARTER.SE

1. TILLÄMPNING
  1.1. Dessa Användarvillkor gäller för tjänster som tillhandahålls av Svensk Barter Ekonomisk Förening, org.nr 769637-0241 via webbplatsen www.svenskbarter.se (”Svensk Barter”).
  1.2. Villkoren gäller för alla som ansöker om medlemskap i föreningen, registrerar ett konto på webbplatsen och som deltar i byteshandeln.

2. OM TJÄNSTEN
  2.1. Svensk Barter är ett handelskooperativ som också fungerar som internt clearinghouse och tredjeparts bokhållare av byteshandel mellan sina medlemmar, vilka är affärsägare och yrkesverksamma som avtalar med Svensk Barter för att organisera och underlätta byte av sina varor och tjänster med varandra.
  2.2. Medlemmar med säte i Sverige är även delägare i ”Svensk Barter ekonomisk förening” med rösträtt på föreningsstämman.

3. DEFINITIONER
”Medlem” eller ”Kontoinnehavare” är ett legitimt företag eller förening som på frivillig basis vill utbyta varor och / eller tjänster med andra medlemmar och vill teckna sig för Svensk Barters tjänster för bokhantering och byteshandelsmäkleri.
”Barteraffär” eller ”Barteravtal” är ett byte, köp eller försäljning av varor och / eller tjänster där betalning sker i Svensk Barters interna kreditsystem registrerat på medlemmens konto enligt dessa regler.
”Barterkrona” är en redovisningsenhet som används för att registrera värdet av handeln. Ägarandel i sådana komplementära valutaenheter betecknar rätten att erhålla varor eller tjänster som finns tillgängliga inom bytesringssystemet. Barterkronor får användas endast på det sätt och för det syfte som anges i dessa regler. De kommer inte att betraktas som lagligt betalningsmedel, värdepapper eller råvaror. De får inte lösas in mot kontanter, med undantag för vad som godkänts i dessa regler.

4. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
  4.1. Som Kontoinnehavare ansvarar du för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det är ej tillåtet att överlåta eller låta någon annan använda ditt konto.
  4.2. Webbplatsen är endast till för medlemmar i Svensk Barter eller deltagande användare som fått särskilt godkännande av styrelsen, och får inte användas av andra parter än dessa. Kontoinnehavaren förstår att bristande överensstämmelse med denna bestämmelse kan leda till att kontot avslutas.
  4.3. Genom att acceptera dessa villkor garanterar Kontoinnehavaren att Tjänsten inte kommer användas för ändamål som strider mot gällande lagstiftning, myndighetsföreskrift eller som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet för Svensk Barter eller tredjeman.
  4.4. Tjänsten får inte heller användas för att skicka oönskad reklam eller marknadsföring till andra medlemmar. Andra förbjudna aktiviteter inkluderar, men är inte begränsade till, utbredning av maskar, trojaner och virus och användande av nätverket för att tillåta obehörigt tillträde till någon annan tjänst som är tillgänglig via nätverket.

5. MÄKLARTJÄNSTER
  5.1. Svensk Barter tillhandahåller tjänster i mäkleri vid organisering och underlättande av handel bland medlemmarna.
  5.2. Ansvaret för handeln ligger uteslutande hos de två medlemmar som deltar i en affärsuppgörelse inom bytesringssystemet. Svensk Barter kommer att göra sitt bästa för att mäkla varor eller tjänster till de handlande medlemmarna, noggrant registrera och bokföra affärer i barterkronor och att förvalta dessa regler i enlighet med villkoren. Medlemmen bekräftar dock att de enda gällande principerna för all handel inom bytesringssystemet är att ansvaret ligger hos köparen och säljaren, handeln är frivilligt ingiven, att handlande medlemmar inte är medlemmar hos andra handlande medlemmar, att bartermäklare inte deltar via eget företag som medlem, att Svensk Barter inte företräder någon enskild medlem som agent i handeln och inte heller är borgenär för medlemmars negativa saldon i barterkronor. Enda undantaget för att medlemmar kan agera bartermäklare är vid uppstart av en geografiskt ny barterhub och efter styrelsebeslut.

6. TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET
  6.1. Svensk Barter avser att hålla tjänsten tillgänglig alla dagar om året men förbehåller sig rätten att vid underhåll eller uppdateringar stänga ned hela eller delar av tjänsten.
  6.2. Svensk Barter garanterar inte att användningen av tjänsten kommer vara oavbruten eller fri från fel.
  6.3. Svensk Barter ansvarar därmed inte för eventuella tekniska fel, oavsett felens orsak, eller andra störningar i tjänstens tillgänglighet som orsakas av till exempel bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller i samband med uppdateringar och underhåll.

7. ANSVARSFRIHET
  7.1. Svensk Barter har för avsikt att all information på webbplatsen ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt men detta är ingenting som Svensk Barter på något vis kan garantera.
  7.2. Svensk Barter ansvarar endast för åtaganden och representationer som skriftligen gjorts av en vederbörligen auktoriserad tjänsteman i Svensk Barter, mäklare, agenter eller anställd, gällande någon som helst skyldighet.
  7.3. Kontoinnehavaren använder och deltar i tjänsten på egen risk. Svensk Barter är inte ansvarig för eventuella skador eller förluster som är resultatet av Kontoinnehavarens användning eller deltagande i tjänsten.
  7.4. Svensk Barter ger inga garantier, varken uttryckligt eller underförstått, och frånsäger sig allt ansvar avseende funktion, kvalitet, leveransdatum, säljbarhet, priser eller eventuella villkor för alla handelstransaktioner i bytesringssystemet. Medlemmen förbinder sig härmed att hålla Svensk Barter skadefri med avseende på anspråk, skuld eller ansvarsskyldighet som uppstår genom transaktioner där medlemmen är en köpare eller säljare.
  7.5. Medlemmen bekräftar vidare att varje handelstransaktion i vilken den deltar, är frivillig och att Svensk Barter varken är sin egen agent eller agent för någon annan medlem i utbyten där Svensk Barter själv inte är en köpare eller säljare.

8. SKADELÖSHETSFÖRBINDELSE
  8.1. Drift av denna tjänst medför inneboende risker för Svensk Barter eftersom Svensk Barter bokstavligen inte kan kontrollera alla aspekter av tjänsten hela tiden. Genom att bekräfta detta avtal accepterar du att ersätta Svensk Barter för eventuella skador, kostnader och utgifter, inklusive rimliga juristkostnader, som uppkommer för Svensk Barter till följd av eller som uppstår på grund av din verksamhet på Tjänsten inklusive, men inte begränsat till, eventuella påståenden om brott mot upphovsrätt, varumärke eller skyddat material, eventuella anspråk på skadelidande, förtal, ärekränkning, diskriminering eller liknande, eller eventuell användning av Tjänsten för olagliga ändamål.

9. GEMENSAMT OCH ENSKILT ANSVAR
9.1. Efter godkännande av stadgar, detta avtal och öppnandet av ett handelskonto blir ett bolag eller förening medlem av Svensk Barter, utifrån detta tar medlemmen och den enskilda undertecknaren för medlemmen ut ett gemensamt och separat ansvar för alla inköp och avgifter som anges i detta avtal och den enskilda undertecknaren som verkar på uppdrag av ett bolag eller förening samtycker till att vara personligt ansvarig för full prestering av nämnda bolag eller förening i enlighet med detta avtal.

10. TILLGÄNGLIGHET AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER
  10.1. Bartersystemet kan bara bestå av ett visst antal varor och tjänster för ett visst antal medlemmar vid varje givet tillfälle.
  10.2. Svensk Barter ska göra sitt bästa för att ansluta nya företag som medlemmar, vars produkter eller tjänster är önskade av befintliga medlemmar, för att tillgodose alla medlemmars behov. Svensk Barter har åtagit sig att tillhandahålla endast sådana produkter eller tjänster som faktiskt kan vara tillgängliga i bartersystemet vid varje tillfälle.
  10.3. Medlemmen är införstådd med att en bytesring är en begränsad marknadsplats och att Svensk Barter inte kan uppfylla alla inköpsförfrågningar hela tiden. Svensk Barter är inte ansvarig om en medlem inte kan hitta specifika produkter eller tjänster att köpa från medlemmar.
  10.4. Svensk Barter åtar sig även att efter bästa förmåga motverka ohållbar deflation i systemet genom att inte ansluta för många medlemmar med samma utbud av varor och tjänster.

11. MARKNADSFÖRING
  11.1. Om inte annat överenskommits mellan parterna har Svensk Barter rätten att marknadsföra och annonsera till andra medlemmar om tillgängligheten för medlemmens produkter eller tjänster.

12. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR
  12.1. Alla avgifter, inklusive initiala anslutningssavgifter, provisioner och andra avgifter som medlemmarna betalar till Svensk Barter används för att täcka kostnaden för tjänster som görs i behandlingen av medlemmen i bytesringssystemet, drift av clearinghus och mäklarfunktioner, administration av dessa regler, upprättande och underhåll av register och underlättande av medlemmars användning av bytesringssystemet. Överskott från avgifter kan även stadgeenligt investeras i samhällsnytta (Corporate social responsibility).
  12.2. Medlemmen förbinder sig att betala Svensk Barter samtliga sådana avgifter inom X dagar efter det månatliga kontoutlåtandet, vid sen betalning utgår dröjsmålsränta om x % på det utestående saldot till dess att full betalning erlagts.
  12.3. Om medlemmen är i dröjsmål med betalning av kontantavgifter i mer än trettio (30) dagar, accepterar medlemmen att avstå från alla sina rättigheter för användning av eventuella positiva saldon i barterkronor på sitt konto och ger Svensk Barter rätten att hålla sådan balans så länge som eventuella kontantavgifter är utestående.

13. SKYLDIGHETER VID ANVÄNDNING AV BARTERKRONOR
  13.1. Medlemmen erkänner att barterkronor i bytesringssystemet (positiva saldon) är skulder hos juridiska personer / företag som har spenderat mer än sina intäkter (negativa saldon), att det finns en borgenär / gäldenärsförhållande mellan sådana personer, och att transaktioner med barterkronor som utbytesmedel medför de normala affärsriskerna som är förknippade med en kredittransaktion.
  13.2. Barterkronor är som regel de skulder som medlemmarna är skyldiga till bytesringssystemet, och inte till Svensk Barter, som enbart är ansvarig för sin egen skuldsättning i bytesringssystemet.

14. UPPRÄTTANDE AV RESERVFOND
  14.1. Svensk Barter är auktoriserad att upprätta en fordringsreservfond genom att regelbundet ta ut en avgift från alla konton i barterkronor som ska betalas in i en sådan fond. Eventuella positiva saldon som övergivits eller överlämnats av tidigare medlemmar i enlighet med Reglerna kan också betalas in i reservfonden. Fordringsreservfonden finns till för att vid behov täcka negativa saldon som lämnas av- eller inte kan betalas tillbaka av medlemmar. Detta för att uppehålla hållbara balanser i föreningens interna kreditsystem.
  14.2. För att motverka ohållbara obalanser på grund av långvariga negativa saldon hos medlemmar som missköter sin ställning, samt vid etablering av lokala barterklubbar på nya orter, får Svensk Barter lyfta serviceavgiften hos nya medlemmar efter eget godtycke upp till ett (1) år för att snabbt skapa tillväxt i bytesringssystemet.

15. LÅN I BARTERKRONOR
  15.1. Medlemmar beviljar Svensk Barter rätten och ansvaret att ge ut lån i barterkronor till en medlem på villkor som är förenliga med medlemmens kreditvärdighet och förmåga att betala tillbaka. Utövandet av denna makt ska vara enligt eget gottfinnande av Svensk Barters förvaltning med avseende på stadgar, saldo, ränta, villkor, utlåningspolitik och andra uppgifter. Svensk Barter förbehåller sig rätten att kräva att medlemmen ska signera ett formellt låneavtal, begära bokslut, kredithistoria och säkerhet innan lån godkänns.
  15.2. Svensk Barter är inte skyldig att bevilja checkkredit eller ge ut lån i barterkronor när som helst. Svensk Barter kommer att göra sitt bästa för att säkerställa rättvisa återbetalningar av amortering och ränta med lämplig säkerhet i alla lån.

16. CHECKKREDIT I BARTERKRONOR
  16.1. Svensk Barter kan upprätta en kreditgräns för varje medlem, som kan justeras från tid till annan. Det utestående saldot på krediten, utifrån hur den utnyttjas, kommer att behandlas som ett lån enligt dessa regler. En medlem som gör inköp utöver gränsen för sin checkkredit måste sälja sina produkter eller tjänster till 100% barter tills ett sådant underskott balanserats.
  16.2. Svensk Barter kan för egen del använda checkkredit i barterkronor motsvarande upp till tre års budgeterade intäkter eller vid styrelsebeslut om att använda checkkrediten tillfälligt för att stimulera handeln i systemet genom att köpa in varor och tjänster som sedan säljs vidare utan egen säljmarginal. Svensk Barter åtar sig att motverka inflation i kreditsystemet genom att själv vara måttlig i användandet av sin egen checkkredit och aldrig, vare sig gällande huvudsakligt handelskonto eller subkonton, använda sin informationsfördel för att konkurrera med medlemmar om attraktiva varor och tjänster.

17. GODKÄNNANDE AV HANDEL
  17.1. Alla inköp som görs i bytesringssystemet måste godkännas av Svensk Barter före försäljning och ha ett auktoriseringsnummer utfärdat och registrerat av Svensk Barter eller liknande auktoriseringsfunktion tilldelad av medlemmens bartermäklare. Om auktorisation inte erhålls vid tidpunkten för försäljningen har Svensk Barter ingen skyldighet att låta genomföra transaktionen.
  17.2. Svensk Barter förbehåller sig rätten att förvägra en medlem auktorisering av en transaktion under något av följande villkor:
   a) Om köparen inte har tillräckligt saldo med barterkronor för att göra ett sådant köp;
   b) Om någon part inte är en medlem i god ställning; eller
   c) Om säljaren misslyckas med att ringa till Svensk Barter eller använda föreningens automatiserade handelstillståndssystem, för auktorisering av transaktionen vid försäljningstillfället.

18. FELAKTIGHETER I BOKHÅLLNING OCH REGISTER
  18.1. Svensk Barter har rätt att återkalla en transaktion på grund av bristande efterlevnad av dessa regler, i vilket fall det är säljarens ansvar att återta barterkronor från köparen.
  18.2. Alla transaktioner är föremål för revision och verifikation av Svensk Barter, och i händelse av felaktigheter kan Svensk Barter debitera eller kreditera medlemmens konto utan förvarning till följd av ett sådant fel.
  18.3. Svensk Barter kommer att utfärda månatliga utlåtanden till medlemmar som återspeglar kontoaktivitet och saldo i barterkronor i bytesringssystemet. Månadsrapporter anses vara korrekta som tryckta såvida inte medlem meddelar Svensk Barter skriftligen om eventuella avvikelser inom trettio (30) dagar efter rapporteringsdatum.

19. ÖVERPRISSÄTTNING
  19.1. Medlemmarna är skyldiga att sälja sina varor och tjänster till sina normala sedvanliga priser som de säljer sina varor och tjänster till i den vanliga kontanta handelsmiljön.
  19.2. Svensk Barter förbehåller sig rätten att undersöka klagomål om överprissättning från en medlem. Brott kan leda till uppsägning av medlemmens konto och / eller omedelbar justering av de berörda transaktionerna.

20. TILLÄGGSPRISER
  20.1. Som ett undantag från regeln att handel ska ske till rådande marknadspriser (definierat som normalt eller sedvanligt kontantpris) kan tilläggspriser tillåtas för vissa kategorier som mat, bensin, apparater, elektronik och produkter där vinstmarginalen är relativt låg, och utbudet av sådana produkter i bytesringen är lågt. Svensk Barter kommer att fastställa tilläggspriset med den berörda medlemmen. Medlemmarna kommer att bli informerade om eventuella tilläggspriser.

21. DIREKT BARTERHANDEL MELLAN MEDLEMMAR
  21.1. Direkta barteravtal mellan medlemmar för att undvika mäklararvode till Svensk Barter är förbjudna, och föremål för dubbel transaktionsavgift om påkommen.
  21.2. Sådan direkt barterhandel kan även leda till uppsägning av medlemskap.
  21.3. Kontanta transaktioner mellan medlemmar vid sidan om barterhandeln ser föreningen däremot positivt på och uppmuntrar.

22. SKATTER
  22.1. Säljaren ska ta ut lämpliga försäljnings-, mervärdes- och punktskatter och samla in och registrera dessa på transaktionsformuläret vid tidpunkten för försäljningen. Under inga omständigheter kommer Svensk Barter att vara ansvarig för att betala någon försäljningsskatt, mervärdesskatt, punktskatt eller annan sådan skatt för någon medlems räkning.
  22.2. Medlemmar uppmanas att behandla transaktioner som involverar barterkronor generellt som skattepliktiga händelser och följa skatteverkets rekommendationer för deltagande i bytesringsverksamhet. Ansvaret för deklarering och redovisning av alla tillämpliga skatter som härrör från handelstransaktioner i bytesringssystemet ligger uteslutande hos medlemmen.
  22.3. Svensk Barter kommer att samverka med myndigheter om så påkallas för att reda ut misstänkta skattebrott.

23. MEDLEMMENS GRUNDLÄGGANDE ANSVAR FÖR ATT UPPEHÅLLA GOD STÄLLNING
  23.1. En medlem som bedriver handel och uppför sig i enlighet med dessa regler, stadgar och föreningens övriga medlemsrelaterade styrdokument, sköter sina åtagande gällande avgifter och har ett giltigt, ej utgånget, medlemskonto anses vara en "medlem i god ställning" som tar sitt grundläggande medlemsansvar.
  23.2. Endast medlemmar i god ställning erbjuds tjänster av Svensk Barter.

24. FÖRMÅNSBEHANDLING
  24.1. Medlemmen erkänner att regleringen av medlemmar, inköp, kontroll av kreditgivning och fördelning av varor eller tjänster som är bristfälliga är inbyggda i Svensk Barters ledningsansvar, skall utövas enligt Svensk Barters eget gottfinnande, och utgör inte förmånsbehandling enligt dessa regler.

25. MEDLEMS NEKANDE AV GILTIG INKÖPSBEGÄRAN
  25.1. Det erkänns, förstås och godkänns av medlemmen, att om medlemmen inte vill hedra och acceptera inköp från en annan medlem som använder bytesringens handelssystem enligt dessa regler, utom när ledamot är i vänteläge eller reservstatus i enlighet med dessa regler, ska medlemmens agerande anses vara väsentligt i strid med detta avtal. Medlemmen är införstådd med att om en sådan händelse inträffar kommer skador att uppkomma till Svensk Barter i affärsförhållandet mellan Svensk Barter och medlemmen vars inköpsbegäran inte hedrades, och att den nekande medlemmen är ansvarig för sådana skador.

26. MISSBRUK AV TJÄNSTEN
  26.1. Svensk Barter förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om att stänga av Kontoinnehavare från tjänsten. Avstängning kan till exempel ske till följd av klagomål, brott mot dessa användarvillkor eller om tjänsten används på ett sätt som kan orsaka Svensk Barter eller tredjeman skada.
  26.2. Att Svensk Barter underlåter att genomdriva en viss regel eller policy vid ett tillfälle eller mot en Kontoinnehavare utesluter inte att samma regel eller policy tillämpas vid en annan tidpunkt eller mot en annan Kontoinnehavare.
  26.3. Överträdelser av dessa Användarvillkor eller Svensk Barters stadgar är oetiska och kan vara brottsliga. Kontoinnehavare förväntas rapportera till Svensk Barter om eventuella uppgifter som du kan ha angående fall där denna överenskommelse eller användningsvillkoren har blivit överträdda eller brutits mot. När Svensk Barter blir medveten om eventuella överträdelser, kommer föreningen att inleda en undersökning. Samtidigt, för att förhindra ytterligare möjlig obehörig verksamhet, kan Svensk Barter efter eget gottfinnande avbryta alla inblandade konton som har tillgång till Tjänsten. Konstaterade överträdelser kan leda till omedelbar uppsägning av enskilda konton och/eller rättsliga påföljder. Kontoupphävandet kan återställas efter eget gottfinnande av Svensk Barter efter betalning av en återställningsavgift.

27. UPPSÄGNING AV HANDELSKONTO I BYTESRINGSSYSTEMET
  27.1. Endera parten kan säga upp detta avtal med tio (10) dagars varsel. Uppsägning ska ske skriftligen.
Omedelbart efter uppsägning, dock senast inom 30 dagar, ska samtliga utestående avgifter betalas till Svensk Barter, och:
   a) Om medlemmen har en negativ handelsbalans (dvs. köp överstiger försäljningen) ska medlemmen betala kontot med barterkronor eller acceptabla produkter eller tjänster inom trettio dagar efter uppsägningstidpunkten. Om handelsbalansen fortfarande är negativ efter dessa 30 dagar ska medlemmen betala resterande belopp till Svensk Barter med kontanter.
   b) Om medlemmen har en positiv handelsbalans (försäljningen överstiger inköp) har medlemmen rätt att fortsätta vara aktiv till dess att det positiva saldot är förbrukat. Under den tiden ska samtliga kontantavgifter och serviceavgifter till Svensk Barter betalas i förskott.
  27.2. Om uppsägning av handelskonto skall följas av utträde ur den ekonomiska föreningen följs föreningens stadgar.
  27.3. Svensk Barter har ingen skyldighet under några omständigheter, däribland upphörande av medlemmarnas handelsförpliktelser, att omvandla ett positivt handelskontos saldo till riktiga kontanter i lagligt betalningsmedel (Svenska kronor). Vid uppsägning återbetalas inga erlagda medlemsavgifter, serviceavgifter eller provisioner.

28. ÖVERLÅTELSE AV KONTO
  28.1. En medlems konto kan inte överlåtas till annan part utan att Svensk Barter uttryckligen meddelat skriftligt samtycke.
  28.2. En medlem kan däremot ha upp till 99 subkonton till anställda eller för ägares privata bruk.

29. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
  29.1. När du ansöker om medlemskap eller registrerar dig som Kontoinnehavare hos Svensk Barter förser du oss med vissa personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska tillhandahålla tjänsten. Genom att registrera ett användarkonto godkänner du att vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med vår Integritetspolicy.

30. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
  30.1. Svensk Barter äger samtliga rättigheter, inklusive varumärke, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till tjänsten. Det är inte tillåtet att som Användare av tjänsten kopiera, modifiera, distribuera eller på annat sätt sprida information och innehåll från tjänsten till allmänheten via internet eller på annat sätt.

31. UPPLÖSNING
  31.1. I händelse av att bytesringssystemet upplöses eller på annat sätt upphör med att göra affärer ska alla medlemmar i negativ handelsposition betala belopp de är skyldiga i kontanter (en barterkrona är nominellt lika med en svensk krona i lagligt betalningsmedel) till en fond. Fonden, minus utgifter och plus eventuella lager, kommer att fördelas proportionellt till alla medlemmar som befinner sig i en positiv handelsposition gällande barterkronor. Således kommer alla medlemmar i en positiv position att få pengar för sina barterkronor i den utsträckning som medel tillåter. Svensk Barter ansvarar inte gentemot några medlemmar för kontanter eller barterkronor utöver fördelningen av sådana medel som nämnts ovan.

32. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
  32.1. Svensk Barter förbehåller sig rätten att ensidigt besluta om ändringar och tillägg till dessa Användarvillkor samt att justera årliga medlemsavgifter, provisioner och eventuella serviceavgifter. Alla ändringar ska meddelas skriftligen via brev eller e-post trettio senast (30) dagar före ändringen träder i kraft.
Aktuella villkor och avgifter finns alltid publicerade på webbplatsen och du som medlem ansvarar för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

33. TVISTER
  33.1. Eventuella handelstvister ska endast vara mellan köparen och säljaren och ska lösas av dessa parter själva. Emellertid förbehåller sig Svensk Barter rätten att agera som medlare för att försöka lösa tvister när Svensk Barter anser att det är i sitt bästa intresse och för bytesringen i stort att agera som sådan funktion.

34. VAL AV LAG OCH FORUM
  34.1. Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal.
  34.2. Tvist mellan Svensk Barter och medlem i anledning av Avtalet ska slutligen avgöras av svensk allmän domstol.